Oyun İşlemleri
 101, 51, 34 ve Okey Oyunu
 Top 100
 Bağlantı Sorunları
 Salon Kiralama
 Yöneticilerimiz
 Onay Durumu
 Giriş Sorunları

 Üyelik İşlemleri

   
   
Şifrenizimi Unuttunuz ?
Şifrenizi Öğrenebilmek İçin
Buraya Tıklayın.


 
 Toplam Üye : 127
 Onay Bekleyen : 1
 En Son Yeni Üye : Hayalet
 Oyunda 0 kişi var.
 
Sistemde kar??la?t???n?z sorunlar? çözebilmemiz için ?ikayetlerinizi konuyu özetleyen bir mesaj ve di?er delillerle birlikte info@showyazilim.com adresine maille gönderebilirsiniz. Gönderdi?iniz ?ikayetler site denetleyicilerimiz ve site yetkililerimiz taraf?ndan incelenecek, gerekli görülmesi durumunda taraflarla görü?ülerek gerekiyorsa i?lem yap?lacakt?r.

?ikayet yazarken ?u noktalara dikkat etmeyi unutmay?n?z:

 1. ?ikayetinizin söz konusu oldu?u salon numaras?
 2. ?ikayetiniz bir yönetici ile ilgiliyse yöneticinin nicki
 3. Olay?n meydana geldi?i tarih, saat
 4. Kendi nickiniz
 5. K?saca olay?n özeti
 6. Kaydettiyseniz oyunda program taraf?ndan kaydedilmi? konu?ma metinleri (Program taraf?ndan kaydedilmi? konusma dosyas?).

?ikayetlerinizde bu bilgilere yer vermedi?inizde ?ikayetin muhatab?n? bulmam?z ve i?lem yapmam?z mümkün olmayabilir.

Lütfen ?ikayet gönderirken a?a??daki kurallara dikkat ediniz.

 • Bir oyuncu sizinle uygunsuz bir konu?ma yapt?ysa öncelikle salondaki yöneticiye ? dü?mesi ile gönderiniz. Konu?may? kopyalay?p yöneticinin penceresine yap??t?rmay?n?z. Bu, hem gönderdi?iniz mesaj?n do?ru oldu?unu ispatlamaz hem de yönetici taraf?ndan yanl?? anla??labilir. Oyuncularla ilgili tüm ?ikayetlerinizi yöneticiye ? dü?mesi ile gönderiniz. ? dü?mesi ekran?n?zda bulunan son 10 sat?r? salonda bulunan seçti?iniz yöneticiye gönderecektir. Yöneticilerimiz, konu?mada yasad??? veya ahlak d??? bir unsur varsa o üyeyi banlayacakt?r. ? dü?mesi ile gönderilmemi? ?ikayetleriniz sistemdeki yöneticiler taraf?ndan dikkate al?nmaz. Herhangi bir üye size uygun olmayan bir mesaj yazd???nda ?ikayeti bildirdi?iniz yönetici i?lem yapm?yorsa, salondaki di?er yöneticilere bildiriniz. Yine de i?lem yap?lmazsa konu?malar? kaydedip yukar?daki mail adresine gönderebilirsiniz.
 • Sizinle uygunsuz konu?an hiç bir üyeye ayn? tarzda cevap vermeyiniz. Aksi takdirde her ikiniz de cezaland?r?l?rs?n?z. Bir üye size küfür etmi?se siz de ayn? ?ekilde kar??l?k vermi?seniz siz de banlan?rs?n?z. Bu tür durumlarda üye ile muhatap olmay?p konu?may? ? dü?mesi ile sistemdeki yöneticilere iletiniz.
 • Bir üyenin üye resminde yasad??? veya ahlak d??? resim varsa bunu salon 1 oplar?na veya site denetleyicilerine iletebilirsiniz. Bu tür resim bulunduran üyelerin üyelikleri ask?ya al?n?r. Bunlara ula?am?yorsan?z o üyenin üye sayfas?ndaki ?ikayet Et linkini de kullanabilirsiniz
 • Bir yönetici sizinle uygun olmayan bir biçimde konu?uyorsa ve salon admini salondaysa ilk olarak admine iletiniz. Aksi takdirde konu?malar?n?z? kaydedip yukar?daki mail adresine gönderebilirsiniz.
 • Bir yönetici size haks?zl?k yapt?ysa ula?abiliyorsan?z önce salon adminine, ula?am?yorsan?z konu?malar?n?z? kaydedip yukar?daki mail adresine gönderebilirsiniz.
 • Yönetim hiyerar?imiz Site Yetkilisi -> Site Koordinatörü -> Site Denetleyicisi -> As Admin ->  Admin -> Süper Op -> Yönetici  ?eklindedir. Bir üyeyle ya?ad???n?z sorunu iletece?iniz ki?i o salondaki yöneticidir, yönetici ile ya?ad???n?z sorunu iletece?iniz ki?i öncelikle admin, o çözemiyorsa veya ula?am?yorsan?z site denetleyicisidir. Sorunlar?n?z?n en h?zl? ?ekilde çözümü için bu hiyerar?iye riayet ediniz. Yöneticiler veya salonlar aras?nda ç?kacak sorunlar? çözecek ki?i öncelikle adminler, onlar çözemiyorsa koordinatörler ve yetkililerdir.
 • Bu mail adresine gönderilen her ?ikayet de?erlendirilmekte ve yönetimde kusur varsa i?lenen kusurun derecesine göre uyarma, seviye cezas? verme, yöneticilikten alma, tekrar yönetici olmamas? için ban say?s?n? 3 yapma gibi cezalar verilmektedir.
 • Gönderdi?iniz maillerin i?leme al?nmas? bir kaç saati bulabilir. Lütfen sab?rl? olunuz. Bu süre içinde ban süresi dolsa bile ban haks?z bulunmu?sa sicilinizden temizlenecektir.

Nick, ?ifre ve Mail Sorunlar?nda uygulanacak prosedür:

 • Nickinizi veya ?ifrenizi kaybettiyseniz önce buradan  ?ifrenizi mail adresinize isteyiniz. Nick ve ?ifreniz verdi?iniz mail adresine 2 saat içinde gönderilir.
 • E?er bu adresten  ?ifrenizi alamad?ysan?z 1 ay önceki nick ve ?ifrenizi site denetleyicilerine vererek nick ve ?ifrenizi alabilirsiniz.
 • Nickinizin kay?tl? oldu?u mail adresini çald?rd?ysan?z mail adresinizin silinebilmesi için 1 ay önceki nick ve ?ifreyi vermeniz ve 1 ay önce girmi? oldu?unuz bilgisayardan girmi? olman?z gerekir. 1 ay önceki nick ve ?ifrenizi site denetleyicilerine vererek kay?tl? mail adresinizi sildirebilirsiniz.

Site Denetleyicilerimizin yard?mc? olabilecekleri konular:

 • Haks?z banlamalar veya üyeye yap?lm?? haks?z uygulamalar
 • Nick, ?ifre veya mail adresiyle ilgili sorunlar?n?z
 • Yönetici seviyeleri (admin talebi gerekir)

Site Yetkililerimizin ve Site Koordinatörlerimizin yard?mc? olabilecekleri konular:

 • Adminler aras?nda ç?kan sorunlar?n çözümü
 • Salonla ilgili ayarlar (admin talebi gerekir)
 • Yönetici seviyeleri (admin talebi gerekir)

Ödemeyle ilgili sorunlarda uygulanacak prosedür:

 • Herhangi bir hizmet için (gold üyelik, cafegold üyelik, salon kiralama, reklam vs) ödeme yapt?ysan?z ödeme bildirim formumuzu doldurunuz. Bu forma ne için ödeme yapt???n?z?, hangi banka ?ubesinden yapt???n?z? ve gönderici ad?n?z? mutlaka belirtisiniz. ??leminiz bildirim formu doldurulduktan sonraki 24 saat içinde aktif hale gelecektir.