Oyun İşlemleri
 101, 51, 34 ve Okey Oyunu
 Top 100
 Bağlantı Sorunları
 Salon Kiralama
 Yöneticilerimiz
 Onay Durumu
 Giriş Sorunları

 Üyelik İşlemleri

   
   
Şifrenizimi Unuttunuz ?
Şifrenizi Öğrenebilmek İçin
Buraya Tıklayın.


 
 Toplam Üye : 127
 Onay Bekleyen : 1
 En Son Yeni Üye : Hayalet
 Oyunda 0 kişi var.
 
 
Oyun salonlar?m?za ba?lan?rken a?a??daki mesajlardan hangisini al?yorsunuz ??

1-Ba?lant? Sa?lanamad? mesaj? al?yorum

2-Sistem taraf?ndan xx saat yasaklanm??s?n?z mesaj? al?yorum

3-xx taraf?ndan xx saat yasaklanm??s?n?z mesaj? al?yorum

4-Bu bilgisayar xx tarihine kadar yasaklanm?? mesaj? al?yorum

5-Ba?ka bir nick zaten sistemde mesaj? al?yorum

6-Oyuncu zaten sistemde mesaj? al?yorum

7-Program dosyan?z bozuk. Siteden tekrar indirin mesaj? al?yorum

8-Bu program Windows Uyumluluk Modunda çal??maz mesaj? al?yorum.

9-Program zaten çal???yor mesaj? al?yorum

10-Program? siteden indirirken 101Oyunu.zip dosyas? bozuk mesaj? al?yorum.

11-Kullan?c? ad? yok veya üyeli?iniz henüz onaylanmam?? mesaj? al?yorum

12-Üyeli?iniz onaylanmam?? mesaj? al?yorum

13-Üyeli?iniz henüz onaylanmam?? mesaj? al?yorum

14-Üyeli?iniz ask?ya al?nm?? mesaj? al?yorum

15-Güvenlik kodunu yanl?? girdiniz mesaj? al?yorum

16-Oyun program?na giri?te hata var (.dll - .ocx) mesaj? al?yorum

 

1-Ba?lant? Sa?lanamad? mesaj? al?yorum
Ba?lant? Sa?lanamad? mesaj? al?yorsan?z a?a??da önerece?imiz i?lemleri yap?n:

a-Versiyonunuz çok eski olabilir

Program? uzun bir süre önce indirdiyseniz versiyonunuz çok eski oldu?u için ba?lant? sa?lanam?yor olabilir. ?lk olarak oyunu yeniden yükleyin.

b-Güvenlik duvar? engelliyor olabilir

Program? ilk çal??t?rd???n?zda Windows Güvenlik Duvar? devreye girip programa izin vermek isteyip istemedi?inizi sormu? olabilir. Bu a?amada Engelle denmi?se güvenlik duvar? engelliyor olabilir. Denetim Masas?ndan Windows Güvenlik Duvar? bölümüne girip 101Oyunu.exe dosyas?na izin verebilir veya güvenlik duvar?n? kapatarak deneyebilirsiniz.

c-Kulland???n?z anti virüs engelliyor olabilir

Sadece Salon 1 e ba?lanam?yorsan?z yukar?da bahsetti?imiz sebepten dolay? anti virüs program?n?z bunu mail program? san?p virüs taramas? yapmaya çal???yordur. Bu problem Avast ve Norton Anti Virüs taraf?ndan olu?turuldu?u biliniyor. Di?er anti virüs programlar?nda bu tür bir sorun rapor edilmedi. Bu iki anti virüsten birini kullan?yorsan?z bunu kald?r?p ba?ka bir anti virüs yükleyebilirsiniz. Bizim tavsiyemiz www.freeav.com adresindeki ücretsiz anti virüs program?n? indirmenizdir. (Öncekini kald?rmadan yüklerseniz bilgisayar?n?z aç?lmayabilir. Yüklemeden önce eskisini kald?r?n)


2-Sistem taraf?ndan xx saat yasaklanm??s?n?z mesaj? al?yorum
Sistem banlar? bilgisayar taraf?ndan verilmi? otomatik banlard?r. ?ki durumda verilir.

a-Oyun yar?m b?rak?rsan?z sistem taraf?ndan 2 saat yasaklan?rs?n?z

b-Nick de?i?tirirseniz sistem taraf?ndan 6 saat yasaklan?rs?n?z

Sistem banlar? bilgisayar? etkilemez. Ban süresi bitene kadar farkl? nickle girebilirsiniz.


3-xx taraf?ndan xx saat yasaklanm??s?n?z mesaj? al?yorum
Nicki belirtilen yönetici sizi yapt???n?z bir eylemden dolay? yasaklam??t?r. Haks?z yasakland???n?z? dü?ünüyorsan?z bu adresten nas?l bir yol izlemeniz gerekti?ine bakabilirsiniz.

4-Bu bilgisayar xx tarihine kadar yasaklanm?? mesaj? al?yorum
Bu bilgisayar yasaklanm?? mesaj? al?yorsan?z bilgisayar?n?zda ba?ka bir nick yasaklanm??t?r. Hangi nickin yasakland??? mesajdan sonra nick: xx ?eklinde yazar. E?er yaz?l? olan nickin o bilgisayardan giri? yapmad???na eminseniz bilgisayar?n?zdaki bir çak??madan dolay? bilgisayar?n?z hatal? banlanm?? olabilir. Bu durumda kendi nickinizi ve sistemin banl? oldu?unu belirtti?i nicki yakup@showyazilim.com  adresine maille bildiriniz.

5-Ba?ka bir nick zaten sistemde mesaj? al?yorum
Sistem ayn? bilgisayardan iki nickle giri?e izin vermez.

6-Oyuncu xx nolu salonda mesaj? al?yorum
Girdi?iniz nick xx ile belirtilen salondad?r. O salondan ç?kmadan ba?ka salona giremezsiniz. Baz? durumlarda sunucu yo?unlu?undan oyuncunun ç?k??? kaydedilmemi? olabilir. O salonda olmad???n?z halde bu mesaj? al?yorsan?z bu durum 6 saat içinde kendili?inden düzelecektir.

7-Program dosyan?z bozuk. Siteden tekrar indirin mesaj? al?yorum
Programda de?i?ikliklere kar?? güvenlik önlemi bulunmaktad?r. Bu mesaj? al?yorsan?z program? siteden tekrar indirin. Yine ayn? mesaj ç?k?yorsa bilgisayar?n?zda programlar? de?i?tiren virüs olabilir. Bir anti virüs program? yükleyerek bilgisayar?n?z? tarat?n?z.

8-Bu program Windows Uyumluluk Modunda çal??maz mesaj? al?yorum.
Program? uyumluluk modunda açamazs?n?z. Böyle bir mesaj al?yorsan?z programa ait simgeyi sa? t?klay?p aç?lan menüden Özellikler komutunu seçin. Aç?lan pencerenin Uyumluluk k?sm?na geçerek bu k?s?mdaki Bu program? a?a??daki uyumluluk modunda çal??t?r seçene?inin i?aretini kald?r?n. Programa ait simgeyi bulam?yorsan?z program? siteden tekrar indirin ve masa üstüne kaydedin.

9-Program zaten çal???yor mesaj? al?yorum
Program ayn? anda iki defa çal??maz. Bu mesaj? al?yorsan?z prorgam zaten çal??y?rdur. Ekran?n sa? alt kö?esinde saatin oldu?u k?sma bak?n. Orada ye?il u?ur böce?i olan bir simge varsa bu oyuna ait programa aittir. Bu simgeyi t?klayarak çal??an program? açabilirsiniz.

Bu mesaj? program? normal kapatmad???n?zda da görebilirsiniz. Görev yöneticisinden oyuna ait program? sonland?r?rsan?z bilgisayar?n?z? yeniden ba?latana kadar program çal??maz. Bu durumda bilgisayar?n?z? yeniden ba?lat?n.


10-Program? siteden indirirken 101Oyunu.zip dosyas? bozuk mesaj? al?yorum.
?nternet explorer bazen dosyay? tam bitmeden indirebilmektedir. Böyle bir durumda tekrar indirmeye çal??san?z da daha önce eksik indirdi?ini tekrar açmaktad?r. Bu durumdan kurtulmak için ?nternet Exploreri aç?n, Araçlar menüsünden ?nternet Seçenekleri komutunu t?klay?n. Aç?lan penceredeki Dosya Sil komutunu t?klayarak daha önce indirdi?i dosyay? silmesini sa?lay?n ve program? siteden tekrar indirin.

11-Kullan?c? ad? yok veya üyeli?iniz henüz onaylanmam?? mesaj? al?yorum
Daha önce bu nickle oyuna girebildi?iniz halde ?imdi bu mesaj? al?yorsan?z nickiniz çal?n?p de?i?tirilmi? olabilir. Bu sayfadan üye olurken yazd???n?z mail adresini yazarak bilgilerin mail adresinize gönderilmesini sa?layabilirsiniz.

12-Üyeli?iniz onaylanmam?? mesaj? al?yorum
Nickiniz üye kurallar?na ayk?r? oldu?u için onaylanmam??t?r. Ba?ka bir nickle üye olabilirsiniz. (Etnik, siyasi, yasad???, ahlak d??? veya taklit nickler onaylanmaz.)

13-Üyeli?iniz henüz onaylanmam?? mesaj? al?yorum
Üye onaylar? 6-12 saat kadar sürebilmektedir. Bu süre içerisinde misafir salonlar?m?za girebilirsiniz.

14-Üyeli?iniz ask?ya al?nm?? mesaj? al?yorum
Tan??ma hatt?na yazd???n?z uygunsuz mesajlardan veya üye nickinizde / üye resminizde bulunan siyasi, etnik, ahlak d???, yasa d??? bilgilerden veya ayn? ki?iye ait oldu?u tespit edilen çok say?da nickten dolay? üyeli?iniz ask?ya al?nm?? olabilir. Nickiniz yüksek puanl? ise ve ask?ya al?nma sebebini düzeltmeniz ?art? ile üyeli?iniz ask?dan indirilebilir.

15-Güvenlik kodunu yanl?? girdiniz mesaj? al?yorum
Sitemizdeki baz? sayfalarda güvenlik kodu uygulamas? bulunur ve bu sayfalardan bilgi girebilmek için ekranda gördü?ünüz rakamlar? ilgili kutuya girmeniz gerekir. Do?ru girdi?iniz halde sürekli bu hatay? al?yorsan?z ?nternet Explorer'inizde sorun vard?r. Ba?ka bir bilgisayardan deneyebilir veya sitemizden Mozilla Firefox program?n? indirerek onunla deneyebilirsiniz.

16-Oyun program?na giri?te hata var (.dll - .ocx) mesaj? al?yorum
Oyuna Giri? yapt?n?z ve kar??n?za, HATA mesaj?m? geldi? Sorunu Hemen Çözmek ?çin T?klay?n.!